Einde RDNAPTRANS™2008

Wij adviseren nu iedereen om over te stappen op het gebruik van RDNAPTRANS™2018. De overgangsperiode tussen RDNAPTRANS™2008 en RDNAPTRANS™2018 loopt tot 1 oktober 2022. We streven ernaar om zelf op 1 juli 2022 over te stappen.

Onduidelijkheid in hoogtecomponent opgelost

Bij de introductie van RDNAPTRANS™2018 was er onduidelijkheid over de invloed op de hoogtecomponent voor gebruikers. Om het effect van RDNAPTRANS™-versies op de transformatie naar NAP te onderzoeken, is een meetcampagne uitgevoerd. Daarbij zijn ruim 100 punten met GNSS en waterpassing gemeten. RDNAPTRANS™2018 blijkt gemiddeld een betere aansluiting op NAP te geven dan RDNAPTRANS™2008.

Advies werkgroep NCG

De bevindingen van de meetcampagne en de analyse zijn voorgelegd aan een werkgroep van het Nederlands Centrum voor Geodesie en Geo-Informatie (NCG). Op advies van deze werkgroep hebben wij besloten RDNAPTRANS™2018 per 1 juli 2022 in gebruik te nemen en daarbij de huidige ETRS89-realisatie te handhaven. 

Webinar

We organiseren op donderdag 10 maart om 13.00 uur een webinar over RDNAPTRANS™ waarin onder andere de onderzochte scenario’s worden toegelicht. Inschrijven kan via deze website.

Hoogte-effect bij overstap naar RDNAPTRANS™2018

Bij de overstap van RDNAPTRANS™2008 naar RDNAPTRANS™2018 kunnen GNSS-gebruikers een systematisch hoogteverschil van enkele centimeters ervaren. Onderstaande afbeelding geeft een overzicht van dit hoogte-effect (dus niet een afwijking met NAP). Gebruik van RDNAPTRANS™2018 geeft gemiddeld een betere aansluiting aan NAP.

Op deze kaart van Nederland is het verschil tussen NAP-hoogte in de nieuwe situatie (RDNAPTRANS™2018) ten opzichte van de huidige situatie (RDNAPTRANS™2008) aangegeven met kleuren blauw, licht-blauw, geel en rood. De kaart is vooral licht-blauw, wat een negatief verschil tussen de 3 en 0 centimeter aangeeft. 
Figuur: Verschil tussen NAP-hoogte berekend op basis van GNSS in de nieuwe situatie (RDNAPTRANS™2018) t.o.v. de huidige situatie (RDNAPTRANS™2008).

Advies voor gebruikers

Wij raden alle gebruikers aan om zo spoedig mogelijk over te gaan tot het gebruik van RDNAPTRANS™2018.

Overgangsdatum 1 juli 2022

Voor gebruikers die zeer hoge eisen stellen aan de nauwkeurigheid van de hoogte adviseren we als overgangsdatum 1 juli 2022. Wel kan het in sommige gevallen handig zijn om binnen een lopend meetproject slechts 1 RDNAPTRANS™-versie te gebruiken. Als de hoogte van cruciaal belang is, blijft het advies: aansluiting op NAP door middel van waterpassing.

Meer informatie

Overgangsperiode RDNAPTRANS verlengd

De einddatum voor het gebruik van RDNAPTRANS™2008 wordt nogmaals aangepast. De NSGI verlengt de overgangsperiode tussen RDNAPTRANS™2008 en RDNAPTRANS™2018 tot een nader te bepalen datum. Reden hiervoor is de combinatie van het gebruik van de nieuwe quasi-geoïde en het effect van de nieuwe realisatie van ETRS89 bij de overgang naar RDNAPTRANS™2018. Dit geeft op sommige plaatsen een vrij grote verandering in de hoogte (meer dan 4 cm).

Voortgang van onderzoek

Om het effect op de hoogte te onderzoeken, is een meetcampagne uitgevoerd. Daarbij zijn ruim 100 punten met GNSS en waterpassing gemeten. Met deze metingen zijn de volgende combinaties van RDNAPTRANS™-versies en ETRS89-realisaties vergeleken:

 1. RDNAPTRANS™2008 in combinatie de huidige ETRS89-realisatie;
 2. RDNAPTRANS™2018 in combinatie de huidige ETRS89-realisatie;
 3. RDNAPTRANS™2018 in combinatie de nieuwe ETRS89-realisatie;
 4. Een nog te ontwikkelen RDNAPTRANS™2020 in combinatie een nieuwe ETRS89-realisatie.

De 2e en 4e combinatie blijken een betere aansluiting op NAP te geven. Deze bevindingen hebben we voorgelegd aan een werkgroep van het NCG. Op advies van deze werkgroep onderzoeken we de praktische implicaties van het handhaven van de huidige ETRS89-realisatie voor de 2e combinatie. 

Advies voor gebruikers

Voor gebruikers die zeer hoge eisen stellen aan de nauwkeurigheid van de hoogte blijft het advies om voorlopig RDNAPTRANS™2008 te blijven gebruiken (1e combinatie) tot er een definitieve beslissing genomen is over de nieuwe RDNAPTRANS™. Daarnaast adviseren we deze gebruikers de transformatieprocedure die is geïntroduceerd met RDNAPTRANS™2018 te implementeren om voorbereid te zijn op een snelle overgang naar deze of een vergelijkbare transformatieprocedure. Als de hoogte van cruciaal belang is, blijft het advies echter altijd: aansluiting op NAP door middel van waterpassing.

Wij raden alle andere gebruikers aan om over te gaan tot het gebruik van RDNAPTRANS™2018.

Meer informatie

Meetcampagne RDNAPTRANS™ afgerond

In 2020 besloot de NSGI de overgangsperiode tussen RDNAPTRANS™2008 en RDNAPTRANS™2018 te verlengen tot 1 oktober 2021. Reden hiervoor is de combinatie van het gebruik van de nieuwe quasi-geoïde en het effect van de nieuwe realisatie van ETRS89 bij de overgang naar RDNAPTRANS™2018. Dit gaf op sommige plaatsen een vrij grote verandering in de hoogte (meer dan 4 cm).

Uitkomsten meetcampagne naar werkgroep

Om het effect op de hoogte te onderzoeken, is een meetcampagne uitgevoerd. Daarbij zijn ruim 100 punten met GNSS en waterpassing gemeten. De meetresultaten moeten uitwijzen of de overgang naar RDNAPTRANS™2018 leidt tot een betere aansluiting op NAP. Inmiddels zijn de definitieve meetresultaten beschikbaar. Hieruit blijkt dat de kwaliteit van de aansluiting op NAP met behulp van RDNAPTRANS™2018 vergelijkbaar is met de aansluiting met behulp van RDNAPTRANS™2008. Uit de meetresultaten blijkt ook dat met een aanpassing aan RDNAPTRANS™2018 een verbetering van de aansluiting op NAP mogelijk is. Het scenario voor deze aanpassing leggen we in september voor aan een werkgroep van het NCG.

Mogelijk RDNAPTRANS™2020 in najaar

Is de werkgroep positief over aanpassing van RDNAPTRANS™2018 voor een betere aansluiting op NAP? Dan publiceren we deze aangepaste versie als RDNAPTRANS™2020 in het najaar van 2021. Er komt dan een nieuwe overgangsperiode voor RDNAPTRANS™2008 en RDNAPTRANS™2018 naar RDNAPTRANS™2020.

Voorbereiden op de nieuwe methodiek

Ook blijkt dat de nieuwe methodiek voor de transformatieprocedure, die is geïntroduceerd met RDNAPTRANS™2018, voldoet. We adviseren gebruikers van RDNAPTRANS™2008 nadrukkelijk om deze methodiek te implementeren in applicaties. U kunt dan op tijd soepel overgaan naar RDNAPTRANS™2020.

Advies voor gebruikers RDNAPTRANS™

Gebruikers die zeer hoge eisen stellen aan de nauwkeurigheid van de hoogte, raden we aan RDNAPTRANS™2008 te blijven gebruiken. Daarnaast adviseren we deze gebruikers de transformatieprocedure die is geïntroduceerd met RDNAPTRANS2018 te gaan implementeren om voorbereid te zijn op een snelle overgang naar deze transformatieprocedure. Als de hoogte van cruciaal belang is blijft het advies echter altijd: aansluiting op NAP door middel van waterpassing.

Wij raden alle andere gebruikers aan om over te gaan tot het gebruik van RDNAPTRANS™2018.

Meer informatie

Presentatie NSGI op EUREF symposium beschikbaar

Van 26 tot en met 28 mei 2021 nam de NSGI deel  aan het EUREF symposium.
Dit vond volledig online plaats. Tijdens het  jaarlijkse symposium wordt kennis uitgewisseld over ontwikkelingen binnen de nationale, Europese en wereldwijde geodetische infrastructuur. 

Presentatie van de belangrijkste activiteiten

Een vast onderdeel van het symposium is de sessie National Reports. Landen geven hierin de status en activiteiten rondom de geodetische infrastructuur. Ook de NSGI presenteerde, mede namens de NCG en de TU Delft, de belangrijkste activiteiten van de afgelopen 2 jaar.

Deze zijn onder andere de:

 • lancering van het GNSS-datacentrum
 • zero baseline van de TU Delft
 • lancering van RDNAPTRANS™2018 en NLLAT2018
 • eerste stap naar een veranderingsgerichte bijhouding van NAP

  Bekijk de presentatie op de website van de EUREF bij §4.16.

  EUREF is de Europese subcommissie voor referentiesystemen van de International Association of Geodesy en coördineert de definitie, realisatie en het beheer van Europese referentiesystemen, zoals ETRS89 en EVRS.