Wat is Geodetische infrastructuur?

De NSGI zorgt voor het tot stand komen, onderhouden en publiceren van elementen van de geodetische infrastructuur. Daaronder wordt verstaan:

  • het referentiesysteem voor ligging, hoogte en zwaartekracht
  • de realisatie van het referentiesysteem door middel van punten in het terrein (“frame”)
  • de distributie van de informatie over het referentiesysteem en de realisatie daarvan aan gebruikers
  • de regelgeving met betrekking tot de beschikbaarstelling en het gebruik

Groeiend belang van een goede geodetische infrastructuur

Het belang van een goede geodetische infrastructuur (GI) wordt steeds meer zichtbaar voor overheid en burgers. Grote maatschappelijke vraagstukken (bodemdaling, zeespiegelstijging) vragen om een nauwkeurig referentiesysteem.

Gezamenlijke aanpak

Integratie en interactie van het referentiesysteem voor ligging, hoogte en zwaartekracht voor land en zee vraagt om een gezamenlijke aanpak tussen Kadaster, Rijkswaterstaat en de Dienst der Hydrografie van de Koninklijke Marine. Het is een samenwerkingsverband waarbij deze drie organisaties mensen en middelen inbrengen voor hun deel van de geodetische infrastructuur.

  • Door samen te werken is wordt overlap voorkomen en vindt er kennisdeling en -uitwisseling plaats.
  • Vertegenwoordiging van Nederland in Europese overlegstructuren rondom GI en de daaruit voortvloeiende acties zijn beter gestructureerd.
  • Het naadloos kunnen koppelen van geo-informatie uit verschillende referentiesystemen is vereist bij de inwerkingtreding van Europese richtlijnen die zijn omgezet in Nederlandse wetgeving. De NSGI ondersteunt het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bij zijn taak om invulling te geven aan wet- en regelgeving rondom geo-informatie.

Missie

De samenwerking tussen Kadaster, Rijkswaterstaat en de Dienst der Hydrografie van de Marine zorgt binnen Nederland voor het waarborgen van de GI, en de realisatie van de nationaal en internationaal vastgelegde coördinatenreferentiestelsels (CRS) op land, voor binnenwateren en op zee voor het Nederlands Continentaal Plat (NCP).

Visie

De nationaal en internationaal vastgelegde CRS hebben een gegarandeerde nauwkeurigheid, die voldoet aan de gebruikerseisen, zodat geo-informatie kan worden ingewonnen, beheerd, bewerkt, uitgewisseld (bijv. INSPIRE) en gebruikt.

De inzet van de NSGI richt zich op:

  • de definitie van, en het onderhoud aan de verdere ontwikkeling van en de toegang tot de CRS. Dit ter ondersteuning van de Nederlandse samenleving op alle relevante gebruikersniveaus en in alle relevante segmenten.
  • het leveren van een bijdrage aan de Europese en wereldwijde CRS in het belang van Nederland. De Nederlandse GI is een intrinsiek onderdeel van de Europese en wereldwijde GI. Deze functioneert dus als afgeleide daarvan en als bijdrage daaraan. De NSGI zorgt voor het waarborgen van de GI op een afdoende kwalitatief en kwantitatief niveau.

Ambitie

De NSGI streeft ernaar zo efficiënt mogelijk de gebruikers in staat te stellen met actuele meettechnieken gebruik te kunnen maken van de GI-informatie en toegang te bieden tot de GI-data. Daartoe spelen we een actieve rol in de doorontwikkeling van de GI zowel nationaal als internationaal.